Kale efsanesi / Ötmeyen kurbağalar Efsanesi (Kırşehir)

a)Kale efsanesi

 

Asırlar önce Kırşehir’de bir bey yaşarmış. Beyliği konusunda kesin bilgiler yok, ama tüm babalar gibi evlat düşkünü bir babaymış. Allah, ona bir tek oğul ve bir beylik vermiş, Beyliği Kırşehir’de, babalığı evinde hüküm sürermiş. Allah’ın verdiği evladın iyisi, kötüsü, çirkini, güzeli olmaz. Eğer bir babanın, bir tek çocuğu olursa, tüm sevgileri ve ilgisi de elbette onun üzerine olur.

 

Aradan yıllar geçmiş. Bey’in oğlu gelişip büyürken, Bey ihtiyarlamışlığına, kocamışlığına, ölümün yaklaşmışlığına bile aldırış etmez, “nasıl olsa aslan gibi oğium var. Yerime o geçer, ocağımı tüttürür, Beyliğimi sürdürür, adımı yaşatır, neslimi devam ettirir” der, gönlünü rahat tutarmış.

 

Bey’in, bu düşüncelerini koruduğu günlerden birinde, oğlan, her zaman yaptığı gibi atına binip dağ, dere, tepe demeden, kırların güzelim kokusunu çekmiş burnuna. Doldurmuş ciğerine o temiz havayı. Av avlamış, oturmuş bir suyun başına. Avladığı hayvanların taze, leziz etlerinden doya doya yemiş. Artantnı da almış yanına tekrar çıkmış yola. Hava kararıncaya kadar rüzgarla ya-rışmış, kuşlarla gakımış, doğayla haşır neşir olmuş. Akşam yaklaşırken, tutmuş evinin yolunu. “Annem beni bekler, babam merak eder” diye koşturmuş atmı. Tam kente yaklaşıp, baba ocağını görmeye başladığı yerde birden atının ayaklan bataklığa saplanmış. Çırpındıkça batmış, battfkça çırptınmış. Atın ayaklan iyiden iyiye gömülmüş balçığa. Yüzîerce binlerce kez çırpınmiş kurtulmak için. Her çırpınışı, her telaşı, onu biraz daha çekmiş balçığın içine. Beyin biricik oğlu, bağıra bağıra ölümün koynuna gitmiş.

 

Acı haber tez duyulur. Oğlunun acı sonu da Bey’e hemen ulaşmış. Zavalh Bey, ne yapsın, ne etsin. Çaresizlik içindeki Bey, gözyaşlannı içine akıta akıta başını kaldirmış, etrafındakilere donuk gözlerle bakmış. Hiç olmazsa, gelecek nesiller, böyle felaketler yaşamasın diye açıklamış emrini:

 

“Tüm bölgeye tez haber salın. Herkes atını, arabasını, öküzünü, kağnısını koşsun. İçine kuru yerlerden, kuru topraklar doldursun, bataklığa boşaltsın. Şu sözüm bir emir oiarak herkese duyulsun. Buyruğuma uymayanın başı vurulsun. Bu bataklığın yerinde bir kale yükselsin ki, bir daha kimse boğulup ölmesin. Benim yüreğim yandı, başka babaların yanmasın. Başka yiğitler ölmesin.”

 

Tüm ihtişamıyla bugün Kırgehir’in ortasında yükseten Kale’ye bakarsanız ya da üzerinden §ehri seyrederseniz, bu öyküyü anımsar, Kale’nin oluşmasından sonra Bey’in oğlu gibi yiğitlerin 0 alandaki bataklığa saplanıp, yürekler yanmadiğı için Bey’i rahmetle anarsınız,

 

b)  Kurbağaların Ötmeyişi Efsanesi

 

Hacı Bektaş»ı Veli, Ahi Evran-ı Velİ ve Kaya Şeyhi aynı dönemlerde yaşamış bilim adamlarıdır. Özellikle Hacı Bektaş ve Ahi Evran, yaşadıkîan dönemde hep önder olmuş, yönetim kademesînde bulunmuş, Anadoiu’nun Türkleşmesinde çok önemli katkılari oimuştur. Gerek Hacıbektaş’ta, gerekse Kırşehir’de zaman zaman bir araya gelip, görüş alışverişinde buiunup, kararlar aldıklan rivayet  edilmektedir.

 

Yine böyle bir günde, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahİ Evran-ı Veli ve Kaya Şeyhi Eferıdi, Ahi Evran Mahallesi’nde, Kılıçözü ırmağı kenarmda ağaçlık, yeşillik bir alanda sohbet ederler. Bir ara ırmakta o kadar çok kurbağa öter ki, konuşulanlar anlaşılmaz duruma gelir. Bir rivayete göre Ahi Evran, başka bir rivayete göre Hacı Bektaş, ırmağa dönerek elini kaldırır ve ”Susun ya mübarekler, ya sîz konuşun biz susalım, ya biz konuşahm siz susun” demesi üzerine kurbağa sesi kesilir ve bir daha da ötmez,

 

Halen ırmağın tamamında kurbağalar ötmesine rağmen, inanışa göre bu bölgede kurbağa ötmez

 

 

aşık ahi kul ahmede derlemek nasib olmuştur.

29 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Obruk dağı / Terme efsaneleri (Kırşehir)

Kırşehir’in Obrukdağ’ında batıya bakan yüzünde bir mağara vardır. Yöre halkı, bu mağaraya ilişkin çeşitli efsaneler anlatır.

 

a)  Efsaneye göre, mağaranın içinde ikiye ayrılan yolun birînde bir erkek, lüründe bir kadın nöbet tutmaktadır. Yol uçsuz bucaksızdır. Kimse sonuna varamaz. Mağara suyla doludur. Bir taş atılsa sular taşıp Kırşehir’i basacaktır. oraya giren, havasızlıktan boğulur. Bu yüzden kimse bu mağaraya girmeye cesaret edemez. “Suyu taşar da Kırşehir’i basar” diye mağaraya ufacık bir taş bile atılmaz.

 

Mağarada büyülü bir giysi vardır. Ele alınca dağılıp dökülür, toplanıp yerine konursa eski haline döner.

 

Mağaranın demir kapısı ardında, durup dinlenmeden birbirine sürtünüp bilenen iki kılıç vardır. Günün birinde bir yiğît bu kapjyı açacaktır. O yiğit, bu kılııçlara başını kaptırmadan geçerse, içindeki her şey onun olacaktır.

 

 

b) Bir başka efsaneye göreyse; bir zamanlar mağaradaki yollardan bîrisi, bir tt uzaklıktaki Karıncalı Köyü’ne çıkmaktadır. Mağaranın köye açılan ucuna kanlar, gördükleri bir top ışıkîa büyülenir, ardına düşerler. Onlar kovalar, o kaçar, ışığın ardına düşüp de dönen olmamıştir.

 

Günün birinde mağaranın ağzı örümcek ağıyla kapamr. Öyle korkunç görünümü vardır ki, kimse buradan geçmeye cesaret edemez. Bir zaman buralara bir kuş, bu örümcek ağına yuva yapar. Örümcek ona dokunmaz. Kuşun yavruları olur, büyümeye başlar. Bir gün kocaman bir yılan, yavruları yemek isteyince örümcek onu ağına çeker, yutuverir. Bu yüzden örümcek Ksrşehir’de sal sayihr. Mağara ağzında “Obruuuk” diye bağırılır “Obruuuk” diye cevap gelir. İnanışa göre, bu cevabı verenler cin tayfasıdır.

 

c) Terme Efsanesi

 

Kırşehir’in şehir merkezinde Terme Kaplıcası vardır. Efsaneye göre, bir kişi Ahi Evran buradan geçerken abdest almak ister. Ahİ Evran ve dervişleri aramalara karşın çevrede bir avuç su bulamazlar. Zemheride sular donmuş, ırmaklar kaskatı buz kesilmiştir o gün. Abdest almak için su bulunamadıklarını Ahi Evran’a söyîedikleri zaman:

 

“Hiç merak etmeyin. Biz kendimize de, başkalarına da yetecek kadar su buluruz” diyerek asasını üç kez yere vurur.

 

Kısa bir süre sonra onlarca metre yükseklikte sıcak sular ftşkırır Hünkar Ahi’ın asasını vurduğu yerden. Abdestini alır bu kaynaktan. Sonunda burasını kaplıca yaptırır.

 

 

aşık ahi kul ahmede nasib oldu derlemek

 

29 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Karakurt Efsanesi (Kırşehir)

Kırgehir’de tarihi, turistik özellikleriyie, şifalı suyuyla bir Karakurt Kaplıcası vardır.

 

Efsaneye göre, Kırşehir Beyinin oğlu amansız bir hastahğa tutuiur, her tarafı yara bere içinde, akar-kokar duruma gelir. Hekimler ne yapalarsa çare bulamaziar.

 

Oğlan, beyin gözleri önünde günden güne erir, biter. Bey’in umudu kesilir. Kâhyasını çağırır; “Oğlanı alp uzak bir yere götürüp bırakın. Orada ölsün. Gözümün önünde eriyip gitmektense, hiç olmazsa gözüm görmesin. Göz görmezse, gönül katlanır” der.

 

Oğlanı alırlar, Kırşehir’in battsmda, 15 Km. kadar mesafede oian Emirburnu Dağı’nın eteklerinde bulunan bir bataklığın yakınına bırakıp dönerier. Batakhğa çok miktarda kurt-kuş geldiğinden oğlanı parçalarlar, bir an evvel ölüp bu illetten kurtulur diye düşünürler.

 

Oğlan orada yapayalnız, çaresiz, el-ayak tutmaz bir vaziyette kalır. Akşama doğru bataklığa kara bir kurt gelir. Kurt; hastalıklı, uyuzdan tüyleri dökülmüş, halsiz bir vaziyettedir. Bataklığın içindeki çamura yatar, yuvarlanır, kaynak suyundan içer, uzun bir süre kaldıktan sonra gider. Ertesİ gün tekrar gelir, aynı işiemi tekrarlar. Oğlan iyice halsiz düşmüş bir vaziyette kurdun hareketlerini izler. Üçüncü gün kurt daha dinç, iyileşmiş bir vaziyette tekrar gelir, aynı işlemi tekrarlar.

 

Kurdun her hareketini takip eden oğlan, “bu çamurda bir keramet var” diye düşünür ve sürünerek bataklığa girer, çamura batar çıkar, sudan içer. Bir müddet sonra kendinde bir iyileşme hisseder. Bir gün, iki gün derken iyileşir, ayağa kalkar, yürür, Kırşehir’e döner, babasının kapısını çalar.

 

Görenler şaşırır, hayret içinde kalırlar. Oğlan babasına o!up biteni anlatır. Bey hemen harekete geçer, bataklığın olduğu yere bir hamam yaptınr, üzerine bir kubbe koydurur, bir de mescit yaptırır ve hizmete açar. O günden sonra buranın adı Karakurt Kaplıcası olarak kalır.

 

Kaplıca halen aynı ismi taşıyan köyde olup, dört mevsim hastaların gelip şifa buldukları bir yer olarak hizmet vermektedir. Birçok hastalığa, özeitîkle cilt hastalıkiarı ve romatiznal hastalıklara İyi geldiği bilinmektedir.

 

 

aşık ahi kul ahmede derlemek nasib oldu

 

29 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Aykırı sorular???

-Cep telefonu kullanımında Avrupa’da üçüncüyüz. Neden?

 

-Namazın ve haccın  insan davranışlarında meydana getirdiği davranış değişikliği sizce nedir?

 

-İnanan ve inanmayan neden farklı düşünür?

 

-Çok tüketmek size göre mutluluk getirir mi?

 

-Bilgi, güç ya da servet bir üstünlük sağlar mı? Siz de dayatmacılık yapıyor musunuz, yoksa gerçekten eşitlikçi misiniz? Toplumda eşitlik fikrinin yaygın olarak uygulanması barış getirir mi? Yetkili olsaydınız akraba ya da hemşehrilerinize torpil yapar mıydınız? Üstün olması gereken şey sizce nedir? Makul kelimesinden ne anlıyorsunuz?

 

-İlimde uzmanlık mı önemli, yoksa genel bilgi mi? Maddi ilimler yanında manevi ilimler verilmeli mi? Bunun yararı nedir?

 

-Sanatkarın işi yapıp yapmadığı mı önemli yoksa meşgul olduğu için parayı hakeder mi?

 

-Canınınzı sıkan bir tavırla karşılaştığınızda bile hala güler yüzlü olmaya devam edebiliyor musunuz?

 

-Menfaatinizle çatışma olduğunda yalana başvurduğunuz oluyor mu? Sizce yalan gerekli mi?

 

-Sizce inanmak mı kolay yoksa inanmamak mı? Somut ve soyut ayrımında ne düşünüyorsunuz? Fıtrat diye bir şey var mı? Komünizmin ve Kapitalizmin insan tanımı yanlış mıydı?

 

-Tüketicinin aklının ifsat olduğu doğru mu, yoksa tanıtım mı, gelişme için gerekli mi?

 

-İnsana mı, olaylara mı yoksa fikirlerin kaynağına mı bakmalı? Neden örnekler hep aranır?

 

-Ötekileştirme bir idare etme yöntemi olarak doğrumu? Şeytan niye var?

 

-Neden Mu’tezile Eşariye yenik düştü? Akıl mı nakil mi sizce daha önemli. İslam akli bir din olarak da düşünülemez mi? Aristo, Eflatun ve Sokrat’ın aklı ile İslam’ın fıtri aklı farklı şeyler midir?

 

-İslam’ın bilimle çelişmediği bilindiği halde neden 12. yüzyılda gelişmeler durdu?

 

-Size göre sebepler sonuçları belirler mi? İbni Haldün’ü ne kadar tanıyorsunuz? O bir materyalist mi acaba? İnsan inanırken de şirke düşemez mi? Ne kadar inşallah’cısınız?Bilim ideoloji ayrımını nasıl yapacaksınız?

 

-“Ümmetim yanlışta birleşmez(ittifak etmez)” –hadis- bundan ne anlıyorsunuz?

 

-Anlamak, sevmek, özenmek ve uymak bir formül olabilir mi? Allah ve Rasülü, Kuran ve Sünnet sevişmesinde siz neredesiniz? Sünnet uymamak dalga geçmek sayılabilir mi?

 

-Musa gibi konuşup Firavun gibi davranmak ne demek?

 

-Müslüman kendinden nefret eden bir toplumla geçinebilir mi? Her şeye rağmen müslüman etkili olmaya devam edebilir mi? Neden Hz. Peygamber İbrahim a.s. gibi putları kırmadı? “Kıyametin kopacağını da görseniz elinizdeki fidanı dikiniz” hadisinden ne anlıyorsunuz?

 

-622 medine sözleşmesi hakkında ne biliyorsunuz? Günümüze ışık tutabilir mi? Çoğulcu toplum ne demek? Sabır ve geçinme- vefa ve uyumlu olma- yardımlaşma-adaletli davranma- bu dört evre size neyi hatırlatıyor?

 

-Hz. Peygamber neden münafıkları açığa çıkarmadı?

 

-Farklı yaşam farklı düşünceye yol açar mı? Düşüncenin güzelleşmesi için damdan düşmek gerekir mi?

 

-Bela umumi gelir, içimizdeki beyinsizler, dilsiz şeytan sözünden ne anlıyorsunuz?

 

-Dinsiz ahlak olabilir mi? Ahlakın kaynağı nedir? Bireysel mi olmalı yoksa yaygınlaşmalı mı? İyiliği emretmek demokrasi ve bireysel hürriyetlerle çelişmez mi? Diğergam olmak ne demek? Sahabe muhacir ilişkisi nasıldı?

 

-Sizce önce iyilik sonra adalet mi olmalı yoksa önce adalet sonra iyilik mi olmalı? Erdemleri kazanmada dervişvari hareket ne demek? Etkili olur mu?

 

-İslamın ekonomik bir model olarak görülmesi sizce yanlış mı? “Din açısından meşruiyeti sağlayan yöntem değil sonuçlarıdır” sözü sizce doğru mu?

 

-Değişmek mi değiştirmek mi? Hırs kazancı artırır mı? Hırsı ne azaltır?

 

-Allah der döneriz, Allah der bir daha dönmeyiz, ve Allah der çalışırız kimlerin sözüdür ve nasıl bir anlayışı ifade eder?

 

aşık ahi kul ahmede sormak nasib olmuştur.

29 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Edep ya hu..(Cemaatin önemi ve cumanın bidatleri)

Hadis : “camiye gelirken acele etmeden vakarla geliniz. Yetiştiğiniz yerden katılınız. Kılamadığınız kısmı tamamlayınız”

 

Hadis: “ilk gelenler ön safa, sonra gelenler onların yanına ve arkada kalan diğerlerini rahatsız edip öne geçmesin – boşluk arkada kalsın-”

 

Hadis :“Allah Teala’nın yardımı, koruması ve rahmeti cemaat üzerindedir”     Tirmizi

 

Hadis : Bir beldede üç kişi farz bir namazı ayrı ayrı kılarlar da bir araya gelmeyip cemaat olmazlarsa, şeytan onlara galip gelir”  Müsned,

 

Hadis: “Sizden üç kişi namaz için bir araya geldiğinizde içinizden birisi imam olsun” Tirmizi

 

Mü’minler birbirlerine muhabbet, merhamet ve şefkat gösterme hususunda tek bir vücud gibidirler”  Müslim, birr

 

Hem kendinize hem başkasına merhamet etmek için mutlaka cemaat olmaya gayret ediniz.

 

Farz ile sünnet çakıştığı zaman kesinlikle sünneti ya tehir ediniz ya da terk ediniz ve farza katılınız.

 

İmam olmak için asgari şart; okuduğu Kuran’ı manayı bozmayacak şekilde doğru okumak yeterlidir. İmam “niyet ettim Allah Rızası için bugünkü …….. namazının farzını kıldırmaya, arkamdaki cemaate imam olmaya” şeklinde niyet eder. Alimler iki kişi de olsa cemaat olunabileceğini bildirmektedirler. İmamlık için sadece Kuran ezber miktarınızı karşılaştırmanız yeterlidir. Bu takva için bir ölçüdür.

 

“ Tek başınıza kıldığınız namazlar sizi kurtarmaz” diyen alimler vardır. Çünkü sevapların bir kısmı kul borcu ve kul hakkına gidecektir. Hadis’teki İflas eden Müslüman konumuna düşmemek için hem kul haklarından sakınmalı ve hem de cemaatin 27’ şer sevabıyle sermayeyi artırmalıdır. Benim tek başına kıldığım namaz daha önemli diyen kişi hem Müslüman kardeşine güvenmemiş, ümmet bütünlüğünü bozmuş ve hem de Allah’ın verdiği 27 kat ikramı küçük görmüş olur.

 

Ayakkabılarınızı kilitli çekmeceye koymak size sakın ha Allah’ı unutturmasın. Yine “Ya Rabbi sana emanet” diyerek tevekkülünüzü dua ederek bildiriniz.

 

-cumaya erken ve gusul abdesti alarak gelmek sünnettir.

 

-ezan bitince sünnete kişinin kendisi kalkmalıdır. müezzinin salavat okumasını beklemesi  bidattır.

 

-cumanın hutbesini dinlemek farzdır.

 

-imamın okuduğu çoğu ayetleri okumak da bidattır. son ayet ve meali de bidattır.

 

-imamın “allahım islama ve müslümanlara yardım et…..” diye balayan duayı cemaate yaptırması da bidattır. bu dua devlet zoruyla milliyetçilik duyguları için kabul edilmiş bir duadır .

 

-farzdan sonra camiyi terketmek uygun olmaz. zira son sünnet vardır. bu 4 rekatı rasulüllah kıldığı için kılınması gerekir.

 

-zuhru ahir ve 2 rekatlık son sünnet tamamiyle bidattır. cumamız kabul olmayacaksa o zaman vaktin farzını kılalım der gibi saçma sapan bir korkunun üstüne inşa edilmiş fikirdir. halbuki rasulüllah “ibadetlerinizi kabulüne inanarak ibadet adiniz” diye buyurmuştur. bir namaz için bir namaz daha asla doğru olmaz. düşüncesizler de ben bu vakitte kaza namazı kılıyorum diyorlar. bu da asla doğru olmaz. zira vakit mekruh bir vakit olmamakla beraber yanında onu görenler kılınan namazı kaza olarak bilmeyip cuma namazı olarak düşünür ve uzun bulduğu için de tümüyle terkederler. işte bu yanlış anlamamaya meydan vermemek için kişinin 4 rekatlik son sünneti kılıp camiyi terketmesi gerekir.

 

 -cumanın son sünneti ile ilgili olarak “riyazussalihin” adlı hadis kitabında iki hadis gördüm. birinci hadise göre 1bir kimse cumadan sonra nafile (sünnet) kılacaksa ve bunu mescidde yapacaksa 4 rekat kılsın” bu hadisin arkasından gelen beş hadisten sonra konu ile ilgili bir hadis daha var ki o da “bir kimse cumadan sonra bir nafile (sünnet) kılacaksa ve bunu evinde veya işyerinde yapacaksa 2 rekat olarak kılsın” buyuruyor. düşünsenize, kendi mescidinde 1000 kıymette olan namazın yerine evindeki 2 rekatı eşitliyor!!!! bu müthiş bir şey..

 

-namaz bitince müezzin talimatıyla -subhanallah, elhamdülillah, allahü ekber – tesbihaqtı yapmak bidattır. cemaatin kendisi ferdi olarak yapmalıdır. haz. rasulüllah önce fakirlere söyledi bu tesbihatı. zenginler de onlardan öğrendi. rasulüllah zamanında birlikte tesbihat asla olmadı.

bazı sahabiler camide bu tesbihatı çember oluşturup taş dağıtarak yapmak isteyince ibn-i mesud hazretleri üzerlerine geldi ve dedi ki -siz ne yapıyorsunuz? -hz. peygamber demedi mi, subhanallah, elhamdülillah ve allahü ekber diyoruz. deyince. Allah’ın Rasülü bilmiyor muydu toplu ve taşlı  beraber olup olmayacağını bilmiyor muydu? derhal kalkın ve bu işi bırakıp ayrılın burdan dedi ve toplu zikri yasakladı. uzun süre bu durum devam etti. ancak emeviler saltanata karşı olan sahabi ve toplumun diğer kesimlerini adam etmek için toplu tesbihata bidatı hasene dediler ve “camiler allahın zikri içindir” diyerek camilerin işlevini sadece namazla sınırlandırdılar. bu ise direnişin camiden çıkmasını önleyen çok önemli olumsuz gelişmedir. Bugün de durum çok farklı değildir. halbuki peygamber efendimiz nikahı, davayı, ilmi, sohbeti, herşeyi camide yaptı. 400 kişilik ehli suffa camide ilim yapıp yattı uyudu. ya şimdi????

 

aşık ahi kul ahmede yazmak nasib olmuştur

28 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Allah’ın aşkı ve bu aşk için yaptığı işi (Sohbet)

Sevgili Yarenler!

 

Cenab-ı Hak bir Hadis-i Kudsi’de bilinmeyi murad ettiğini (ahbeptu-muhabbet etmek) bunun için de kainatı yarattığını belirtiyor. Bu hadiste iki unsur göze çarpıyor. Birincisi muhabbet, yani aşk.. İkincisi ise bu aşkın hayat bulması için gereğini yaptığı yaratma fiili. Yani, iş..

 

İşte Cenab-ı Allah aşka uygun iş yaparken öylesine merhametli davrandı ki, suların tatlılığı, denizlerin orantısı, mevsimleri meydana getiren dünyanın eğimi gibi binlerce şeyi rahman sıfatı ile bezedi denilebilir. İşte bu Allah’ın merhameti ve yiğitliği sayılmalıdır. Bütün evrenin düzeninde büyük bir merhamet gizlidir ve mücadele diyenlerin aksine yardımlaşma mevcuttur mahlukat arasında. Dalgıçlık yaparken yaraladığım balığa diğer balığın gelip onu itikleyerek taşın altına sokmasını hiç unutmuyorum. Allah merhametle yarattığı dünyada insandan yine merhametli olmasını istemektedir aslında. Hadis’te bile “din merhamettir” buyrulmadı mı? Demek ki istediği yiğitliği dinin yani İslam’ın içine koydu ve bekledi.

 

İşte siz de sevdiğiniz birine bu sevgiyi bildirmek istediğinizde yapmanız gereken şey; fedakarlık ölçüsünde bir şey olmalıdır. Bir çiçek almak, yahut onun işine yardım etmek, fedakarlık derecesinde elbisesini temizlemek, çocuksa gece kalkıp ilgilenmek. Yani bir emek sarfetmek. Yani sevgi aslında bir emek denilemez mi?

 

İşte Ahi Evran-ı Veli’ye (1171-1261) atfedilen ancak onun bu sözü söylediğine dair bir kanıtın elimizde bulunmadığı “ALLAH DER ÇALIŞIRIZ” sözü aslında aşk ve iş kavramlarını bütünüyle barındırıyor denilebilir.

 

Konuya bu açıdan bakıldığında aşk kavramının kaynağının ilahi olduğu düşünülmelidir. Ancak insan Cenab-ı Hakk’a karşı saygı bazlı ve edepli bir sevgi duyabileceği gibi, insan olarak yahut eş olarak da, cinsiyet bazlı sevgiler duyabilir. İşte bu sevginin de üst seviyeye çıkabilmesi için “Allah için” kavramına dayanması ya da dayandırılması gerekir bir şekilde.. Aksi halde cinsi bir sevgiden öteye geçmez. İşte ilahi sevginin kaynağı, onun gönderdiği sınırlarla belirlenmiş bir dinin içinde onun istediği gibi olmalıdır.= din, yani İSLAM’dır.

 

Ortada, açıkta yanan bir ateş düşünün. Bu ateşin her an çevreye sıçraması ve ekinleri, evleri yakması mümkündür. Ama ahiler şöyle yaparlar. O ateşin etrafını küçük taşlarla çevirirler, üzerine iki demir atar ve bir toprak kap koyup içine de bir şeyler koyarak bir şeyler pişirirler. Bunun anlamı ilahi veya cinsi her ne ise sevginin taşlarla kontrol altına alınması ve üzerine konulan yemekle de yararlı hale getirilmesidir. Kontrolden mana edeptir. Hazreti Rasülüllah miraca çıktığında Cenab-ı Hakk’ın “yaklaş” nidasına karşılık yaklaşmış, ancak “bir yay aralığı” kalınca durmuştur. (Necm Suresi) İşte bu edeptir. Kulluktır. Arkasından verilen hediye ise 5 vakit namazdır. İşte bu üç şey olan aşk, kulluk, ve namaz, aynı anda ve aynı yerde miraçta, huzurda verilen ve üçü de birbiriyle bağlantılı ana unsurlardır.
Bunun arkasından Cenab-ı Allah’ın iş olarak kendine edinip altı günde yarattığı kainata insanı gönderişiyle ilgili olarak baktığımızda; insanın dünyaya gönderilişinde ilgili olarak “ibadet etmek” (Zariyat 56) ve hanginizin daha iyi amel işleyeceğini sınamak olduğu da Mülk suresinde (2.ayet) de belirtilir. Bunun anlamı şudur: Amel ederek sevginin ispatlanması sorgulanmak istenmektedir aslında. Şöyle de düşünebilirsiniz bunu: Birisi sizi sevdiğini söyleyip duruyor fakat bunu ispat edecek hiç bir şey yapmıyor. Ne dersiniz ona. “Defol başımdan” demez misiniz? Bir çocuğu seviyorum diyeceğinize onun yanına çömelmek ve elinden tutmak daha anlamlı bir sevgi aktarımı olmaz mı sizce? Ya da babasının yüzüne çıplak olarak yatıvermiş çocuk sevgiyi güveni nasıl hisseder? İngiliz oyun yazarı Sheaksper bir oyununda oyuncuyu şöyle konuşturur. “karının senin için yaptığı fedakarlığa bak” Burada sözkonusu olan fedakarlığın sevme fiiline dayandığıdır. Aşk ya da sevme fiili bir bütün olup parçalanamaz ve fiille de ispatlanması gerekir.

 

İşte insanlık binlerce yıldır iyi, güzel ve doğrunun peşinde koşmaktadır. Onu buna iten neden aslında Allah’ın yiğitlik ve merhamet ederek yarattığı kainatı insana halife olarak vererek aynı yiğitlik ve merhameti insandan beklemesidir. Bu beklemenin anlamı, insanın Allah’a ilahi aşk duymasının beklenmesi ve bunu da eyleme geçerek ispat etmesini istemesidir. Kuran ayetlerinde önce imandan ve hemen sonrasında da salih amel’den bahsedilmesi boşuna değildir. Salih amel adeta bir ispat vesilesidir denilebilir.

 

İşte insanlık bu çizgiden her sapışında kendisi de mutlu olamamış ve ahlaki ve çalışma ile ilgili sorunları beraber yaşamıştır. İşte ahirette Allah’ın kendisini ödüllendirmeyeceği bir insan canını neden feda etsin ki? Demek ki Ahlak’ın merkezinde doğru inanç (İslam) var olmalıdır. Batı “ben eğitirim“ dedi lakin suç oranları düşmüyor. Bütün dünya küresel bir vicdan sorunu demek istemem lakin inanç sorunu yaşıyor aslında. İnsanlar ahlaklı ol ya da vicdanlı demekle vicdanlı olmazlar. İşte Ahiliğin temelinde sağlam bir İslam inancı,  doğru kurallar, iktisadi denge ve doğru ahlak dediğimiz vahyin ahlak anlayışı vardır. Bu ahlakı da Hz. Peygamber temsil eder.

 

———————————

Not: Her kim bu sitede yer alan islami bir şeyle amel ederse; o kişiye duamız vacip olmuştur, şifa bulur veya işi olur veya şefaatimiz vacip olur bi iznillah.

 

aşık ahi kul ahmet aşk duydu ve aşk için iş yaptı ve bu yazıyı yazdı….

 

28 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Haçça’daki gamzeler (Koşma)

Benden selam edin selvi boyluma

İnce belli al yanaklı canıma

Yenem derim de yenemem kalbime

O yarimin dengini bulamadım

 

Elimden kaptırdım canım Haççayı

Okur gezer idi bağı bahçayı

Çaplı dibi kuytu idi sarmayı

O canımın bendini aşamadım

 

Bir yağız atla Haçça’yı kaçırsam

Mavzer sala gardaşları yumulsam

Kış ortası düğün dernek dökülsem

O zalımın çarhını kıramadım

 

Allar geymiş harelere bürünmüş

Asbap düzüp düğünlerde sürürmüş

Benden âri kaç yiğide kaş atmış

O kahpenin punduna çökemedim

 

Dağlar çiçek açmış çiğdem nazınan

Çekmiş perçemini kardan yazınan

Selam etsem turnalarla sazınan

O incenin belini saramadım

 

Seher yeli yarden âri çavda gel

Güle dedim benle harda olda gel

Benden geçtim candan âlâ yanda gel           

O belanın şem’ine yanamadım

 

Göz göz olmuş sinemdeki yareler

Çare olmaz Haçça’deki gamzeler

Bazar kurdum bezirganım güzeller

O vefasız aşka kandıramadım

 

Bir selamı geldi elden alemden

Melhem olmaz yürekteki yareden

Eğer ölür isem ben bu nazardan

O yagazın lebini ememedim

 

Nideyim ağalar beyler nideyim

Ben bu Haçça’yla kader mi bozayım

Hakka ruz eyleyip can mı vereyim

O maralın canını çözemedim

 

Haçça’nın lebleri bellidir belli

Zülfünün telleri topuktan sallı

Kararım kavidir yazgımın cevri

O garazkar tavrını yıkamadım

 

Güller açar Haçça gelmez bahçadan

Yakut desem mana çalar Haçça’dan

Diller nider gözde mizan karardan

O Haççanın bağını bozamadım

 

Haçça’nın şalı ipekten ipekten

Mevlam sabır versin darın düşenden

Bir gül olsam beni hara çekenden

O selvi boyu yaylaklayamadım

  

Ahi kul ahmedim Haçça’dır aşkım

Haçça’yla döner dünyam lakin zalım

Aldığım her nefes Haçça’dan yazgım

O algını levhe yazdıramadım

 

 

 

aşık ahi kul ahmede yazmak nasib olmuştur

16 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Bir zülfü siyah (Koşma)

Yar elinden bade içtim sorulmaz

Ela göze sürme çeker aldırmaz

Ben bu yare niza etsem alınmaz

Bir zülfü siyaha sözüm var benim

 

Ak ellere al kınalar yakışır

Sırma kola altun akçe takışır

İnce belden al kuşaklar çözülür

Bir yavru ceylana zülfem var benim

 

Ahmed kumaşın burada satılmaz

Okka okka günah döksen azalmaz

Güzel ile sohbet kârı nico’lmaz

Bir gökçe geline kastım var benim

 

Yiğit olan sabır küpün kırdırmaz

Güzel olan gökçe olur söyletmez

Muhanete çanak tutmak yaraşmaz

Bir kaşı kemane yazgım var benim

 

Severim de göğnüm geçmez güzelden

Bahasıdır candan geçmek tezelden

Seni benden beni senden çalandan

Bir sevi kuluna canım var benim

 

Ak memeler domur domur başlanır

Zülfünü salma gel gönlüm hoşlanır

Bu garibe kuyu kazma darlanır

Bir güzel nazına katlim var benim

 

Al yanağın helal düşer allanır

Gonca gülün deste deste koklanır

İnce beller usul boylar şartlanır

Bir avaz saza yaylağım var benim

 

Gül dalında har mı olur yakmağa

Geyme dedim geydin allar nitmeğe

Sorsam bilmez kimler ile dostluğa

Bir teni tazeye canım var benim

 

Güzel seni sevmek alem cevridir

Candan geçmek ola derviş sırrıdır

Can verip de canan sevmek aşkıdır 

Bir yari ahmede zühdüm var benim

 

Yar senin menendin yok şu alemde

Kaç yiğit kırıldı canan diyende

Sen beni darıldı kanda yazanda

Bir lebi zalime tutkum var benim

 

Dost bahçasının bülbülü ötermiş

Bülbül kim gülü sırlayan ahmedmiş

Aşka düşmek candan âlâ belaymış

Bir canı ziyana kanım var benim

 

Yaşar oldum yazgı diye kaderden

Naçar kaldım canım ister tenimden

Dara düştüm nazlı diye ölekten

Bir canı kudrete dehrim var benim

 

Ahi kul ahmedim yoktur zararım

Uğrun uğrun güzel sevmek sanatım

Canı verdim yetmez dedi cananım

Bir gönül mahına sorgum var benim

 

 

aşık ahi kul ahmede yazmak nasib olmuştur

16 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Canana can mı, cana canan mı? (Koşma)

Bir güzelin hatırına nazına

Ağu içmek şeker şerbet bal olur

Bir sevişir bir gücenir yarine

Ağu içmek şeker şerbet bal olur

 

Güzel seni sevmek değer cihana

Kavi durmak gerek aşkı imana

Varsa da yoksa da sebepsiz cana

Aşık olmak ballı kaymak tad olur

 

Bahar gelir güller açar ben alır

Gonca için bülbül şakır naz alır

Benim yarim baha ister can alır

Canı vermek körpe kızda hal olur

 

Güzel ile sohbet etmek güzeldir

Güzel ise ölçer biçer nazendir

Yiğit bekler kola yatar sazendir

Bene dönmek geçmez akçe pul olur

 

Kara kaştan sürme gözden sorulmaz

İnce belle usul boydan geçilmez

Tatlı dille güzel huya doyulmaz

Gökçe olmak gelin kıza gül olur

 

Zaman kötü ahir oldu zahirden

Kadın erkek bilmez oldu cinsinden

Hakkım diyen zırlar oldu zalimden

Görev bilmek İslam üzre derc olur

 

Bir ahi ahmed var idi zararsız

Bir canan için can verdi ağusuz

Aşk ve sevda yavan kaldı çaresiz

Canı için canan diyen zül olur

 

 

(kim ki can içun cananı sevdi, canın sevdi / kim ki canan içun canın sevdi, cananı sevdi= Mevlana k.s. )

 

 

 

aşık ahi kul ahmede yazmak nasib olmuştur

16 Kasım 2012
Okunma
bosluk

Yeli inmiş dula benzer (Semai)

Onüçünde bir yar sevdim

İnce uzun sala benzer

On dördünde ballı kaymak

Helal düşmüş güle benzer

 

Onbeşinde naza düşer

Domur domur göğüs sıkar

Gerdanına zülfün salar

Tel tel olmuş saza benzer

 

Onaltıda boyu atar

Selvi boylu dala döner

Al yeşilli fistan giyer

Algın esen yele benzer

 

On yedide kalem çalar

On yiğide çalım satar

Bahçalarda güle söyler

Hüsnü aşkı yaza benzer

 

Onsekizde kendin bilir

Sevdiğine cilve dürür

Öper sever azgın olur

Çağlayacak suya benzer

 

Ondokuzda isyan eder

Ana avrat dümdüz gider

Pantul giyip erkek olur

Emir veren  beye benzer

 

Yirmisinde derya deniz

Hayal kurar boylu ikiz

Sala verir pek çaresiz

Yeli inmiş dula benzer

 

Yirmibirde gelen giden

Boylu boysuz alan veren

Bekler daim selvi boylun

Satılacak mala benzer

 

Yirmikide olur hasta

Türlü türlü yemek pasta

Zülüfleri tevir deste

Yaresine cana benzer

 

Yirmiüçte allar giyer

Çıkmaz cana mani düzer

Aşka kitab gönül bezer

Vakti geçmiş yaza benzer

 

Yirmidörtte kader düzer

Felek deyu ağlar sızlar

Komşulara haber salar

Geçmez akçe pula benzer

 

Yirmibeşte gülü solar

Turnalarla haber salar

Onmaz yare kucak açar

Niyaz eyler kula benzer

 

Yirmialtıda candan geçer

Kalbur tutup kurşun döker

Şallar geyip sürme çeker

Çula girmiş saya benzer

 

Yirmiyedi zülfün teli

Var gereydi yarin sazı

Dul göründü kader yazı

Boyun bükmüş kaşa benzer

 

Ahi ahmed sever nazı

Onbeşinde sarar kızı

Bu kaçıncı yarin âhı

Çotaklamış şaha benzer

 

 

aşık ahi kul ahmede yazmak nasib olmuştur

13 Kasım 2012
Okunma
bosluk
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma